Tula Tungkol sa Depresyon (8 Halimbawa)

Ang tula tungkol sa depresyon ay isang paglalakbay sa madilim na karanasan ng isang tao. Sa bawat linya, ito’y naglalarawan ng nararamdaman ng lungkot, panghihina, at pangamba. Ang tula ay nag-aalok ng pag-unawa at pagbibigay-kahulugan sa mga damdamin na maaaring hindi madaling ipaliwanag. Sa pamamagitan nito, ang tula ay nagiging daan sa pag-usad tungo sa paghilom at pag-asa.

Halimbawa ng mga Tula Tungkol sa Depresyon

Luhang Dilim

Sa dilim ng kalooban, sigaw ay naglalaho,
Bawat lungkot, alingawngaw ng kaharian ng depresyon.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng pangungulila, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng hinagpis, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pag-asa, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng kaharian ng depresyon at ang pag-usbong ng lihim sa gitna ng pangungulila at hinagpis. Ang bituin ay nagiging saksi sa bawat alingawngaw ng kaharian ng depresyon at nagdadala ng lihim ng pag-asa.

Aral:

Sa tula na ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pag-asa at lihim sa harap ng depresyon at pangungulila. Ang bituin ay nagiging inspirasyon sa bawat isa na magtaguyod ng pag-asa at magpatuloy sa landas ng pag-angat mula sa dilim ng kalooban.


Pagluha ng Pananaw

Sa mata ng pusong lugmok, luhang dumadaloy,
Bawat hapdi, alingawngaw ng kaharian ng lungkot.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng pag-iyak, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng pangarap, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pag-asa, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng pagluha ng pananaw at ang kaharian ng lungkot na dumadaloy sa bawat hapdi. Ang bituin ay nagiging saksi sa bawat luhang pumipindot sa kaharian ng lungkot at nagdadala ng lihim ng pag-asa.

  Tula Tungkol sa Kabataan (6 Halimbawa)

Aral:

Sa tula na ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pag-asa at pag-angat mula sa pagluha at lungkot. Ang bituin ay nagiging inspirasyon sa bawat isa na magtaguyod ng pag-asa at magpatuloy sa landas ng pag-iyak at pag-angat mula sa sakit ng pusong lugmok.


Gabi ng Pagdaramdam

Sa gabi ng pagdaramdam, ulap ay naglalaho,
Bawat pighati, alingawngaw ng kaharian ng pagdurusa.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng pagluha, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng pangarap, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pag-asa, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng gabi ng pagdaramdam at ang kaharian ng pagdurusa na kanilang dinaraanan. Ang bituin ay nagiging saksi sa bawat alingawngaw ng pagdaramdam at nagdadala ng lihim ng pag-asa sa mga oras ng pagdurusa.

Aral:

Sa tula na ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pag-asa at lihim sa harap ng pagdaramdam at pagdurusa. Ang bituin ay nagiging inspirasyon sa bawat isa na magtaguyod ng pag-asa at magpatuloy sa landas ng pag-angat mula sa mga oras ng kahinaan at pangungulila.


Paglaya mula sa Kadena

Sa kadena ng pangungulila, sigaw ay naghahari,
Bawat tanong, alingawngaw ng kaharian ng kawalan.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng paglaya, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng pangarap, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pag-asa, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng paglaya mula sa kadena ng pangungulila at ang kaharian ng kawalan na kanilang dinaraanan. Ang bituin ay nagiging saksi sa bawat alingawngaw ng paglaya at nagdadala ng lihim ng pag-asa sa mga oras ng kawalan.

Aral:

Sa tula na ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pag-asa at paglaya sa harap ng pangungulila at kawalan. Ang bituin ay nagiging inspirasyon sa bawat isa na magtaguyod ng pag-asa at magpatuloy sa landas ng pag-angat mula sa kadena ng pangungulila.

  Tula Tungkol sa Basura (7 Halimbawa)

Hatinggabi ng Pangungulila

Sa hatinggabi ng pangungulila, pag-iyak ay naglalaro,
Bawat gabi, alingawngaw ng kaharian ng lungkot.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng pag-iyak, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng pangarap, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pag-asa, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng hatinggabi ng pangungulila at ang kaharian ng lungkot na kanilang dinaraanan. Ang bituin ay nagiging saksi sa bawat alingawngaw ng lungkot at nagdadala ng lihim ng pag-asa sa gitna ng pag-iyak.

Aral:

Sa tula na ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pag-asa at lihim sa harap ng pangungulila at lungkot. Ang bituin ay nagiging inspirasyon sa bawat isa na magtaguyod ng pag-asa at magpatuloy sa landas ng pag-angat mula sa dilim ng kaharian ng lungkot.


Pag-ahon mula sa Kalungkutan

Sa kalungkutan ng puso, sigaw ay bumabalot,
Bawat sakit, alingawngaw ng kaharian ng pagdurusa.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng pag-ahon, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng pangarap, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pag-asa, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng pag-ahon mula sa kalungkutan at ang kaharian ng pagdurusa na kanilang dinaraanan. Ang bituin ay nagiging saksi sa bawat alingawngaw ng pag-ahon at nagdadala ng lihim ng pag-asa sa mga oras ng pagdurusa.

Aral:

Sa tula na ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pag-asa at pag-ahon sa harap ng kalungkutan at pagdurusa. Ang bituin ay nagiging inspirasyon sa bawat isa na magtaguyod ng pag-asa at magpatuloy sa landas ng pag-angat mula sa kaharian ng pagdurusa.

  Tula Tungkol sa Hangin (8 Halimbawa)

Laban sa Hangganan

Sa hangganan ng pighati, bawat krusada’y sumiklab,
Bawat pagod, alingawngaw ng kaharian ng laban.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng paglaban, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng pangarap, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pag-asa, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng laban sa hangganan at ang kaharian ng paglaban na kanilang dinaraanan. Ang bituin ay nagiging saksi sa bawat alingawngaw ng paglaban at nagdadala ng lihim ng pag-asa sa gitna ng krusada.

Aral:

Sa tula na ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pag-asa at paglaban sa harap ng hangganan at mga pagsubok. Ang bituin ay nagiging inspirasyon sa bawat isa na magtaguyod ng pag-asa at magpatuloy sa landas ng paglaban mula sa kaharian ng laban.


Paglalakbay ng Damdamin

Sa paglalakbay ng damdamin, mundo’y bumabalot,
Bawat saya’t lungkot, alingawngaw ng kaharian ng emosyon.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng pag-ikot, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng pangarap, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pag-asa, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng paglalakbay ng damdamin at ang kaharian ng emosyon na kanilang dinaraanan. Ang bituin ay nagiging saksi sa bawat alingawngaw ng emosyon at nagdadala ng lihim ng pag-asa sa gitna ng pag-ikot ng damdamin.

Aral:

Sa tula na ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pag-asa at paglalakbay ng damdamin sa harap ng iba’t ibang emosyon. Ang bituin ay nagiging inspirasyon sa bawat isa na magtaguyod ng pag-asa at magpatuloy sa landas ng paglalakbay mula sa kaharian ng emosyon.

Leave a Comment