Liham Pagtatanong (10 Halimbawa)


Ang liham ng pagtatanong ay isang daan ng komunikasyon na nagpapakita ng interes at katanungan. Sa simpleng mga salita, ito’y isang paraan ng paghahanap ng impormasyon o paglilinaw hinggil sa isang paksa. Ang liham na ito ay naglalaman ng mga seryosong katanungan o simpleng papuri, nagtataglay ng layunin na maiparating ang kahalagahan ng sagot o tugon mula sa katuwang na tinatanong.

Mga Halimbawa ng Liham Pagtatanong

Liham 1: Pagtatanong Tungkol sa Posisyon sa Trabaho

Ginang Maria Dela Cruz
HR Manager
ABC Corporation

Mahal na Ginang Dela Cruz,

Ako po ay nagngangalang Juan Santos at kasalukuyang naghahanap ng oportunidad na makapagtrabaho sa inyong prestihiyosong kumpanya. Nakakakita po ako ng inyong job vacancy online para sa isang Sales Representative at nais ko pong humingi ng karagdagang impormasyon tungkol dito.

Mayroon po akong malalim na karanasan sa larangan ng sales at customer service, at naniniwala akong ang aking mga kakayahan at karanasan ay maaaring maging malaking ambag sa inyong kumpanya. Kung maaari po sana, maaari n’yo ba akong bigyan ng karagdagang detalye hinggil sa mga kinakailangang kwalipikasyon, benepisyo, at proseso ng aplikasyon? Nais ko pong ihanda ang lahat ng kinakailangan bago isagawa ang aplikasyon.

Nagpapasalamat po ako sa inyong oras at atensyon sa aking liham. Inaasahan ko po ang inyong sagot at umaasa na mabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng inyong tagumpay.

Matamis na gumagalang,
Juan Santos


Liham 2: Pagtatanong Tungkol sa Pagsasagawa ng Seminar

Ginang Lourdes Garcia
Pangulo
XYZ Organization

Mahal na Ginang Garcia,

Ako po ay si Ana Reyes, isang guro sa isang paaralan dito sa lungsod. Nais ko pong magtanong tungkol sa posibilidad ng pagsasagawa ng isang seminar hinggil sa modernong mga pamamaraan sa pagtuturo para sa aming mga guro. Nabalitaan ko po kasi na ang inyong organisasyon ay kilala sa pagbibigay ng mga edukasyonal na aktibidad.

Mayroon po kaming mga guro na handang makibahagi at matuto ng mga bagong kasanayan at estratehiya sa pagtuturo. Malaki po ang aming interes na mapalawak ang aming kaalaman at maging mas epektibo sa aming trabaho. Kung maaari, maaari n’yo po ba akong bigyan ng impormasyon ukol sa mga seminar na maaari naming ma-attend, kasama na rin ang mga oras, lugar, at mga kinakailangang dokumento para sa pagsali?

  Liham para sa Hinahangaan (5 Halimbawa)

Nagpapasalamat po ako sa inyong oras at atensyon. Umaasa po akong mabibigyan n’yo kami ng pagkakataon na mapanagot ang aming mga katanungan.

Lubos na nagpapasalamat,
Ana Reyes


Liham 3: Pagtatanong Tungkol sa Proyektong Komunidad

Ginang Sofia Torres
Chairperson
Barangay ABC

Mahal na Ginang Torres,

Ako po si Miguel Cruz, isa sa mga residente ng ating barangay. Nagpasya po kaming magkaruon ng isang proyektong komunidad na layuning mapabuti ang kalagayan ng ating kapaligiran at kabuhayan. Nais po naming humingi ng inyong tulong at gabay sa aming mga plano.

Maaari po bang malaman kung paano kami maaaring makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para sa mga permit at suporta? Bukod dito, nais po naming malaman kung mayroon kayong mga inirekomendang hakbang o proseso na dapat naming sundan para mapabilis ang aming proyekto. Umaasa po ako na maaari ninyo kaming bigyan ng oras upang pag-usapan ang aming mga layunin at makakuha ng mga ideya mula sa inyong mga opinyon.

Nagpapasalamat po ako sa inyong pagtutok sa aming liham. Lubos po kaming nagmamalasakit sa pag-unlad ng ating komunidad at umaasa sa inyong suporta.

Nakakatagalang pasasalamat,
Miguel Cruz


Liham 4: Pagtatanong Tungkol sa Pangangalaga sa Kalusugan

Ginang Jessica Lopez
Health Department
Lungsod XYZ

Mahal na Ginang Lopez,

Ako po si Dr. Carla Rodriguez, isang doktor na nagtatrabaho sa pampublikong ospital dito sa ating lungsod. Nais ko po sanang humingi ng impormasyon hinggil sa inyong mga aktibidad at programa na may kinalaman sa pangangalaga sa kalusugan, partikular na ang mga inisyatibang naglalayong mapabuti ang kalusugan ng ating mga mamamayan.

Mayroon po kaming plano na magsagawa ng libreng medical check-up para sa mga residente ng aming komunidad at nais naming malaman kung paano namin maaaring maging bahagi ng inyong mga programa. Ano po ang mga hakbang na dapat naming sundan at mayroon bang mga kinakailangang dokumento o papeles na dapat namin ihanda? Nais po naming siguruhing maging maayos at epektibo ang aming aktibidad.

Nagpapasalamat po ako sa inyong oras at suporta. Umaasa po ako sa inyong sagot.

Lubos na gumagalang,
Dr. Carla Rodriguez


Liham 5: Pagtatanong Tungkol sa Pagsasanay para sa Volunteer Work

Ginang Carlos
Executive Director
ABC Foundation

  Liham para sa Guro (20 Halimbawa)

Mahal na Ginang Carlos,

Ako po si Sofia Ramos, isang estudyante na kasalukuyang naghahanap ng oportunidad na maging volunteer sa inyong foundation. Natuklasan ko po ang inyong admirable na misyon at nais ko sanang maging bahagi ng inyong mga pagsisikap upang makatulong sa mga nangangailangan.

Mayroon po ba kayong mga programa o pagsasanay para sa mga volunteer? Gusto ko po sanang maging handa at maayos sa pagtulong sa inyong mga aktibidad. Ano po ang mga kinakailangan at proseso na kailangan kong sundan upang maging bahagi ng inyong organisasyon?

Nagpapasalamat po ako sa inyong oras at pagtutok sa aking liham. Umaasa po ako na mabigyan ninyo ako ng gabay sa aking nais na maging volunteer sa inyong foundation.

Lubos na nagpapasalamat,
Sofia Ramos


Liham 6: Pagtatanong Tungkol sa Posisyong Trabaho

Ginang Sofia Reyes
Human Resources Manager
XYZ Corporation

Mahal na Ginang Reyes,

Nais ko sanang magtanong hinggil sa kasalukuyang bakanteng posisyon sa inyong kumpanya, partikular na sa Sales Department. Matagal na akong nagtatrabaho sa larangan ng sales at naniniwala akong ang aking kasanayan at karanasan ay maaaring maging malaking kontribusyon sa inyong tagumpay.

May mga pag-aaral akong isinagawa ukol sa inyong kumpanya at ako’y natutuwa sa inyong matagumpay na track record at pagiging kilala sa industriya. Nais ko sanang malaman kung paano ako maaaring maging bahagi ng inyong panteam at kung ano ang mga hakbang na maaari kong gawin para mapabilang sa inyong kumpanya.

Lubos na nagpapasalamat,
Juanito Santos


Liham 7: Pagtatanong Tungkol sa Scholarship Program

Ginang Angelica Dela Cruz
ABC Foundation
Maynila

Mahal na Ginang Dela Cruz,

Nakatanggap po ako ng impormasyon tungkol sa inyong scholarship program at nais kong magtanong hinggil sa mga kinakailangang dokumento at mga hakbang na dapat kong sundan para sa aking aplikasyon. Ako ay isang masigla at determinadong mag-aaral na nagnanais na makapagtapos sa kolehiyo at ang inyong scholarship program ay tila ang tamang daan para matupad ito.

Mayroon po akong mataas na antas ng dedikasyon sa aking pag-aaral at may mga natatanging kasanayan sa agham at matematika. Gusto ko sanang malaman kung anu-ano ang mga kriterya na dapat kong masunod at kung mayroon bang anumang karagdagang hakbang na dapat kong gawin para mapabilang sa mga mapipiling iskolar ng inyong foundation.

  Liham Pagpapakilala (10 Halimbawa)

Lubos na nagpapasalamat,
Andrea Gomez


Liham 8: Pagtatanong Tungkol sa Pag-aaral sa Graduate School

Dr. Isabel Alfonso
Department Chair, Psychology
ABC University

Mahal na Dr. Alfonso,

Ako po ay isang nagtapos ng kursong Psychology at kasalukuyang naghahanap ng mga pagkakataon para sa aking post-graduate studies. Nais ko sanang magtanong hinggil sa mga master’s at doctoral programs na inooffer ng inyong departamento.

Naipadala ko na ang aking resume at transcript of records sa inyong tanggapan. Nais ko lang sanang malaman kung ano pa ang ibang mga kinakailangan at mga hakbang na aking dapat sundan upang maging bahagi ng inyong programa. Umaasa ako na mabibigyan ninyo ako ng gabay hinggil dito.

Lubos na nagpapasalamat,
Juanito Mendoza


Liham 9: Pagtatanong Tungkol sa Environmental Initiatives

Ginang Aurora Rodriguez
Chairperson
Barangay XYZ

Mahal na Ginang Rodriguez,

Nais ko po sanang magtanong hinggil sa mga environmental initiatives na isinasaad sa inyong nakaraang announcement. Ako po ay taga-barangay at nagnanais na maging bahagi ng mga proyektong naglalayong mapanatili ang kagandahan at kalusugan ng ating kalikasan.

Gusto ko po sanang malaman kung paano ako maaaring makiisa at mag-volunteer para sa mga environmental activities na isinagawa ng ating barangay. Ano po ang mga hakbang na dapat kong gawin para maging bahagi ng environmental team ng ating barangay? Umaasa po ako na mabibigyan ninyo ako ng kaukulang impormasyon hinggil dito.

Lubos na nagpapasalamat,
Maria Del Rosario


Liham 10: Pagtatanong Tungkol sa Community Leadership Program

Ginang Lourdes Garcia
XYZ Organization
Quezon City

Mahal na Ginang Garcia,

Nais ko pong malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa inyong Community Leadership Program. Natutuwa po akong malaman na may ganitong programa na naglalayong magbigay ng pagkakataon sa mga lider ng komunidad na mapalawak ang kanilang kaalaman at kakayahan.

Ano po ang mga hakbang na aking dapat sundan para maging bahagi ng programa? Ano po ang mga temang itinuturo at kung mayroon bang mga espesyalisadong larangan na mas naihahanda ang mga lider sa komunidad? Umaasa po ako na mabibigyan ninyo ako ng kaukulang sagot sa aking mga katanungan.

Lubos na nagpapasalamat,
Ana Reyes

Leave a Comment