Liham Paghingi ng Tawad (10 Halimbawa)


Ang liham ng paghingi ng tawad ay isang tapat na pagsusumamo para sa kapatawaran. Sa maikling pahayag na ito, itinatampok ng nagmamakaawa ang pag-amin sa pagkakamali, pagpapahayag ng pagsisisi, at pangako ng pagbabago. Ito’y naglalaman ng humingi ng tawad na may paggalang at pagtanggap ng responsibilidad sa nagawang pagkakamali.

Halimbawa ng mga Liham Paghingi ng Tawad

Liham 1: Paghingi ng Tawad sa Kaibigan

Mahal kong Patrick,

Nais kong iparating ang aking taos-pusong pagsisisi at paghingi ng tawad sa iyo. Napagtanto ko na nagkaruon ako ng pagkakamali na maaaring nakakasakit sa iyong damdamin, at gusto kong humingi ng kapatawaran sa hindi tamang aking nagawa. Alam kong may mga bagay akong nasabi at nagawa na maaaring nagdulot ng pagtampo sa iyong bahagi, at ito’y lubos kong pinagsisisihan.

Pinipilit ko na intindihin ang nararamdaman mo, at nais kong malaman mo na ako’y handang humarap sa anuman na dapat kong gawin upang maayos ang ating ugnayan. Nauunawaan kong hindi ito madaling baguhin agad ang nasimulan, ngunit ito’y isang hakbang tungo sa pagpapabuti. Ipinaubaya ko sa iyo kung nais mo pang makipag-usap o hindi, ngunit umaasa akong mabigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan ang pagbabago.

Taos-puso,
Michael Fernan


Liham 2: Paghingi ng Tawad sa Kapatid

Kapatid kong Jossie,

Sa liham na ito, nais kong iparating ang aking paghingi ng tawad sa iyo. Nararamdaman ko ang bigat ng aking mga kilos at ang epekto nito sa ating ugnayan. Hindi tama ang aking nagawa, at hindi ko dapat ipagpatuloy ang ganitong ugali. Nais kong humingi ng paumanhin sa lahat ng sakit at pag-aalala na aking idinulot sa iyo.

Sa pag-amin na ito, inaamin ko ang aking pagkukulang at pagsasabi ng mas matino at mas maayos na takbo ng buhay. Tinutuklas ko ang aking sarili at nagtutulungan kami ng mga propesyonal upang mapabuti ang aking pag-uugali. Umaasa akong sa paglipas ng panahon, mabigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan ang pagbabago at muling maging masaya ang ating pagsasama.

Taos-puso,
Eula Tungol


Liham 3: Paghingi ng Tawad sa Magulang

Nanay/Tatay,

Nais kong humingi ng tawad sa inyo sa mga kamalian at pagkukulang ko. Nauunawaan ko ang inyong pangangailangan sa akin at ang aking mga responsibilidad sa pamilya, ngunit naging pabaya ako. Pansamantalang nawala ako sa landas, at ito’y nagdulot ng pangamba at sakit sa inyo. Para sa lahat ng iyon, ako’y nagpapaumanhin.

Ipinapangako ko na ito’y isang pagkakamali na hindi na mauulit. Naglalakbay ako sa landas ng pagsusumikap upang maging mas mabuting anak at maging katuwang sa pag-aalaga sa aming pamilya. Umaasa akong mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na muling patunayan ang aking sarili sa inyong mga mata.

Taos-puso,
Henry Villa


Liham 4: Paghingi ng Tawad sa Boss

Ginang Ramos,

Sa liham na ito, nais kong humingi ng tawad sa aking mga aksyon na maaaring nagdulot ng di kanais-nais na epekto sa ating trabaho. Nakikita ko na ang aking pagkukulang at nagpapahayag ako ng masiglang pagsisisi sa anuman na maaaring itong pagkakamali. Alam ko ang halaga ng aming trabaho at ng ating samahan, at nais kong itama ang aking mga pagkukulang.

  Liham Pagsangayon (10 Halimbawa)

Ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang itama ang aking pagkakamali at maging mas maingat sa mga aksyon ko sa hinaharap. Umaasa akong mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na mapatunayan ang aking pangako at maging mas makabuluhan na bahagi ng ating organisasyon.

Taos-puso,
Nardo Vitug


Liham 5: Paghingi ng Tawad sa Kasintahan

Mahal,

Nais kong simulan ang liham na ito sa isang malalim na pag-amin ng aking pagkakamali. Hindi ko naisip ang mga epekto ng aking mga kilos sa ating pagsasama, at ngayon, ako’y napagtanto ang sakit na aking idinulot sa iyo. Nais kong humingi ng tawad sa lahat ng mga nasaktan kong damdamin at sa mga araw na nagdulot ako ng lungkot at pangungulila.

Sa pag-amin na ito, nais kong malaman mo na nagbabago ako para sa iyo at para sa ating pagmamahalan. Ipinapangako ko na maging mas maingat at mas responsableng kasintahan. Umaasa akong mabigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan ang aking pagbabago at muling maging masaya tayo bilang magkasintahan.

Taos-puso,
Lenard Bautista


Liham 6: Paghingi ng Tawad sa Di Inaasahang Pagkukulang

Ginang Ana Cruz
Tagapamahala ng Customer Service
XYZ Retail Store

Mahal na Ginang Cruz,

Nais ko sanang humingi ng tawad sa di inaasahang pagkukulang na naganap kamakailan sa aming transaksyon. Bilang isa sa inyong mga tapat na customer, nais kong iparating ang aking pasensya sa anumang abala na aking maaaring naibigay.

Nangyari ang di inaasahan nang magkaruon ng technical glitch sa aming system, na nagresulta sa hindi tamang pagproseso ng inyong order. Nais kong ipaalam sa inyo na ang aming team ay agad na kumilos upang maayos ang nasabing isyu at tiyaking hindi na mauulit ito sa hinaharap.

Alam kong ang inyong oras ay mahalaga, at ako’y lubos na nagugulat sa pangyayaring ito. Isinusumpa ko sa inyo na gagawin namin ang aming makakaya upang mapanumbalik ang inyong tiwala sa aming serbisyo.

Bilang bahagi ng aming pagsisisi, nais naming ialok sa inyo ang isang espesyal na diskwento sa inyong susunod na transaksyon bilang aming pasasalamat sa inyong pag-unawa. Umaasa akong maipagpapatuloy ninyo ang pagtangkilik sa XYZ Retail Store, at ituring ninyo itong pagkakataon na makabawi sa inyong mataas na inaasahan sa aming kumpanya.

Maraming salamat sa pagbibigay pansin sa aming sulat, at umaasa akong magiging muli kayong masigla at masaya sa aming serbisyo.

Lubos na nagpapasalamat,

  Liham para sa Guro (20 Halimbawa)

Juan dela Cruz
Customer Relations Officer
XYZ Retail Store


Liham 7: Paghingi ng Tawad sa Pagkakamali sa Trabaho

Ginang Sofia Hernandez
HR Manager
ABC Corporation

Mahal na Ginang Hernandez,

Ako’y humaharap sa inyo upang humingi ng tawad sa pagkakamaling aking nagawa sa nakaraang linggo sa aming opisina. Unang-una, nais kong aminin na ako ay nagkaruon ng pagkukulang sa pagsusuri at pagsasagawa ng tamang proseso sa isang mahalagang proyekto.

Ako’y lubos na nahihiya sa mga nagiging epekto ng aking kamalian sa buong team at sa operasyon ng kumpanya. Nais kong tuklasin na iniiwasan ko ang pagtanggap ng pasanin na aking naiambag sa aming grupo, at nais kong humingi ng paumanhin sa lahat ng mga taong naapektohan ng aking pagkukulang.

Ako ay buong pusong handang itama ang aking pagkakamali at gawin ang nararapat upang mapanumbalik ang tiwala at kumpiyansa ng buong team. Inaasahan ko ang inyong gabay at suporta sa mga hakbang na aking gagawin upang maitama ang aking pagkakamali.

Hindi ko intensyon na makapanakit o magdulot ng anumang aberya sa kumpanya, at nais kong linawin na ako’y nag-aambag ng buong dedikasyon para sa tagumpay ng ABC Corporation. Umaasa ako na sa aking mga susunod na hakbang, magiging mas maingat at mas matalino ako sa pagtupad ng aking mga tungkulin.

Maraming salamat sa inyong pag-unawa at pagbibigay pansin sa aking liham. Umaasa akong maipagpapatuloy ang ating maayos na samahan sa hinaharap.

Lubos na nagpapasalamat,

Michael Santos
Project Coordinator
ABC Corporation


Liham 8: Paghingi ng Tawad sa Hindi Intensyonal na Pagsasabi ng Hindi Maganda

Ginang Lorna Reyes
Kagawad, Barangay ABC
Maynila

Mahal na Ginang Reyes,

Ako’y humaharap sa inyo sa pamamagitan ng liham na ito upang humingi ng tawad sa hindi intensyonal na pagsasabi ng hindi magandang salita sa isang pulong noong nakaraang linggo. Alam kong ang aking mga salita ay maaaring nagdulot ng hindi kasiyahan at nais ko sanang linawin na ito ay isang malupit na kahinaan sa aking bahagi.

Ako’y lubos na nahihiya at nagugulat sa sarili ko sa naging reaksyon ko sa nasabing pulong, at agad ko itong pinagsisihan. Nais ko sanang klaruhin na hindi ito naglalarawan ng aking karaniwang asal at prinsipyo. Hindi ko intensyon na saktan o iparamdam sa iba ang anumang hindi maganda.

Nais kong itama ang aking nagawang pagkakamali sa pamamagitan ng pagsisikap na maging mas maingat sa aking mga salita at aksyon. Hinihingi ko ang inyong pang-unawa at pagtanggap sa aking humingi ng tawad.

Ninais kong personal na makipag-usap sa inyo at maipaliwanag ng mas maayos ang aking naging sagabal. Inaasahan ko ang inyong pag-unawa at pagbibigay pansin sa aking hangarin na maayos ang nasabing hindi pagkakaintindihan.

Maraming salamat po sa inyong oras at pagbibigay pansin sa aking liham. Umaasa akong mapagtatanggap ninyo ang aking taos-pusong paghingi ng tawad.

  Liham para sa Kapatid (5 Halimbawa)

Lubos na nagpapasalamat,

Eduardo Santos
Residente, Barangay ABC


Liham 9: Paghingi ng Tawad sa Hindi Napagkasunduan na Desisyon

Ginang Andrea Gomez
Tagapamahala
Gomez Realty

Mahal na Ginang Gomez,

Ako’y sumusulat sa inyo upang humingi ng tawad at linawin ang di napagkasunduang desisyon na nangyari kamakailan. Unang-una, gusto kong iparating ang aking pasasalamat sa inyo sa pagbigay sa akin ng pagkakataong maging bahagi ng inyong real estate team.

Nais kong aminin na ang aking napiling hakbang ay tila hindi nasang-ayunan ng aming grupo, at ito’y nagdulot ng hindi pagkakaintindihan sa aming hanay. Umaamin ako na naisip ko ang aking sariling interes nang hindi lubusan na iniintindi ang pangangailangan ng buong grupo.

Nais ko sanang klaruhin na ang aking desisyon ay hindi intensyon na maging sagabal sa aming layunin na magtagumpay bilang isang team. Ngayon ko lang naisip ang posibleng epekto nito sa aming samahan, at ito’y hindi ko gustong maging sanhi ng pagkawatak-watak.

Ninais kong personal na makipag-usap sa inyo upang magbigay linaw sa aking naging pasya at humingi ng inyong tawad. Umaasa ako na maipagpapatuloy pa rin natin ang ating magandang samahan at maipagtatanggol ang pangkalahatang layunin ng ating grupo.

Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pagbibigay pansin sa aking liham. Umaasa akong maipagtatanggol ko ang aking desisyon nang mas maayos sa aming pag-uusap.

Lubos na nagpapasalamat,

Luis Rodriguez
Real Estate Agent, Gomez Realty


Liham 10: Paghingi ng Tawad sa Hindi Matinong Pagganap sa Trabaho

Ginoong Roberto Hernandez
CEO, XYZ Corporation

Ginoong Hernandez,

Ako’y humaharap sa inyo ngayon upang humingi ng tawad sa aking hindi matinong pagganap sa trabaho kamakailan. Nais kong aminin na ang aking hindi maayos na pagpapatupad ng mga tungkulin ay nagdulot ng hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa aming buong team.

Ninais ko sanang mapanatili ang mataas na kalidad ng serbisyo na aming iniaalok, ngunit sa kasong ito, ako’y nagkulang sa aking responsibilidad. Umaamin ako na ito’y isang malaking pagkakamali at aking napagtanto ang posibleng epekto nito sa aming kumpanya.

Nais ko sanang itama ang aking pagkakamali sa pamamagitan ng pagsusumikap na maging mas maingat sa aking trabaho at masiguro na ang mga pagkukulang na ito ay hindi na mauulit. Humihingi ako ng tawad sa inyong nasaktan at naiabala sa aking hindi maayos na pagganap.

Nais ko sanang muling ituloy ang aking trabaho at mapanatili ang tiwala ninyo sa aking kakayahan. Umaasa ako na magiging positibo ang inyong pagtingin sa aking hangarin na itama ang aking nagawang pagkukulang.

Maraming salamat sa pagbibigay pansin sa aking liham. Umaasa akong maipagtatanggol ko ang inyong tiwala sa akin sa mga susunod na pagkakataon.

Lubos na nagpapasalamat,

Maria Santos
Employee, XYZ Corporation

Leave a Comment